Podwójne obywatelstwo – zawsze noś dokumenty – .


Czy wiecie, że posiadając jednocześnie obywatelstwo polskie , możemy starać się również o obywatelstwo w innym kraju. Prawo w Polsce zezwala bowiem na posiadanie drugiego obywatelstwa.

Będąc jednak obywatelem dwóch państw a przebywając na terenie RP nie znaczy to, że będzie posiadał inne prawa. Przed organami urzędów i prawa nie może uznawać się bowiem za cudzoziemca i powoływać się na ich prawa. Obywatel Rzeczyposplitej nie może bowiem przedkładać innego obywatelstwa nad polskie.

Kolejnym ważnym tematem są wyjazdy i powroty do kraju. Należy pamiętać o tym, że podczas przekraczania granic osoba posiadająca podwójne obywatelstwo powinna mieć przy sobie obydwa paszporty. Jeżeli oprócz polskiego obywatelstwa obywatel przebywający na terenie Wielkiej Brytanii nabył brytyjskie obywatelstwo podczas przyjazdu do RP powinien zabrać ze sobą również polski paszport. Nie są bowiem w naszym kraju prowadzone żadne rejestry osób legitymujących się podwójnymi dokumentami i celnicy na przejściach granicznych mogą odmówić obywatelowi wstępu na teren RP. Dlatego aby uniknąć problemów i nieprzyjemności podczas przyjazdu do kraju należy pamiętać o zabraniu ze sobą polskiego paszportu.

Jeżeli osoba, która nabyła inne niż polskie obywatelstwo dokona jakiegokolwiek wykroczenia, które ma konsekwencje prawne, będzie odpowiadała za to jak każdy inny obywatel RP. Nie może bowiem w takiej sytuacji okazać się innymi dokumentami, ponieważ prawo bierze pod uwagę to obywatelstwo, które było nadane jako pierwsze. Stając w naszym kraju przed sądem taka osoba zawsze będzie odpowiadała jako Polak.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim.

Art. 3. 1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.

2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych.

Art. 3. Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Art. 4. Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 4.1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Art. 4.2. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w ust. 1.”

Informacje zawarte w artykule pochodzą ze strony Ministerstwa Spraw zagranicznych RP, msz.gov.pl.

Może ktoś z Was ma podwójne obywatelstwo i mógłby powiedzieć jak to wygląda w praktyce?

Similar Posts